Αγροτικές επιδοτήσεις: Διαδικασία αλλαγής στοιχείων για την ενιαία ενίσχυση

0
354

Ανοικτό και χωρίς κυρώσεις και πρόστιμα είναι το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για διορθώσεις στις ΟΣΔΕ για αλλαγή ΙΒΑΝ, ΑΦΜ ή ακόμη και διαγραφή της αίτησης για την Ενιαία Ενίσχυση την γνωστή και ώς ΟΣΔΕ

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, είχαν προθεσμία 10 Ιουλίου 2020 .

Με την επιφύλαξη των τροποποιήσεων που διενεργούνται κατόπιν των ελέγχων αποσφαλμάτωσης, οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όμως γίνεται γνωστό ότι επιτρέπονται συγκεκριμένες διορθώσεις και αναπροσαρμογές της ΕΑΕ λόγω προφανών σφαλμάτων

Συγκεκριμένα οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής που υποβάλει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή τη πίστει.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στη αίτηση ενίσχυσης. Το προφανές πρέπει να είναι δυνατόν να εντοπισθεί/ να προκύπτει είτε από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση είτε από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή.

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβάλλονται κυρώσεις ακόμα και σε περίπτωση που ο ελεγκτής διαπιστώσει την ύπαρξη προφανούς σφάλματος χωρίς αυτό να έχει γνωστοποιηθεί από τον παραγωγό, ακόμα και κατά τη διάρκεια ή μετά τον έλεγχο.

Ο ελεγκτής πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι ο γεωργός έχει ενεργήσει καλή τη πίστει. Πρέπει να αποκλείεται κάθε περίπτωση απάτης και αυτός που οφείλει πρώτος να αποδείξει ότι πρόκειται για προφανές λάθος είναι ο ίδιος ο γεωργός. Αν ο γεωργός διαπράξει το ίδιο ή παρόμοιο λάθος περισσότερες από μία φορές, οι πιθανότητες να πρόκειται για προφανές λάθος είναι πολύ πιο περιορισμένες.

Επισημαίνεται ότι, η απόφαση για τη χρησιμοποίηση ή όχι της έννοιας «προφανές λάθος» εξαρτάται από το σύνολο των γεγονότων και περιστάσεων τις οποίες επικαλείται ο γεωργός. Η αρμόδια αρχή πρέπει να είναι βέβαιη για τον προφανή χαρακτήρα του εν λόγω λάθους. Συνεπώς δεν πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση του όρου «προφανές λάθος» αλλά μόνο κατόπιν εξέτασης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο.

Σχετικά με την ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων στήριξης, των αιτήσεων πληρωμής και άλλων δηλώσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εγκύκλιο του αναφέρει ότι κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει.

Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή και διοικητικό έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των αιτήσεων ενίσχυσης που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Οι ανακλήσεις επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα των εν λόγω αιτήσεων.  H εν μέρει ανάκληση αιτημάτων συνδεδεμένης ενίσχυσης από αγροτεμάχιο δεν επιτρέπεται για τις περιπτώσεις που δημιουργούνται τεχνητά συνθήκες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Τροποποιήσεις στα στοιχεία της ΕΑΕ2020 που επιφέρουν αλλαγές στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ δεν μπορούν να γίνουν δεκτές για ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Οποιαδήποτε μεταβολή ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των κατά περίπτωση αιτημάτων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛΓΑ. Σχετικά έγγραφα αιτήματα υποβάλλονται υποχρεωτικά από τον υπόχρεο, στον οικείο ανταποκριτή του ΕΛΓΑ ή στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στη διοικητική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εκμετάλλευση, για την οποία ζητείται η τροποποίηση.

Μεταβολές στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης
Οι μεταβολές που επέρχονται στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης μετά την λήξη εκπρόθεσμης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διενεργούνται μέσω της διαδικασίας των Διοικητικών Πράξεων.

Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνονται διοικητικές πράξεις για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησής της.

Οι γεωργοί που επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ τις αλλαγές συγκεκριμένων πεδίων της οριστικής ΕΑΕ 2020 είτε μέσω του ΚΥΔ στο οποίο υπεβλήθη η ΕΑΕ για λογαριασμό του παραγωγού ή από τον ίδιο τον παραγωγό για τους online χρήστες. Σημειώνεται ότι, για το έτος 2020, δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΚΥΔ από τον παραγωγό.

Μεταβολές α) ΙΒΑΝ, υποβάλλονται στην εφαρμογή https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetdikpraxisibanSearch
β) ΑΦΜ, γ) διαγραφή ΕΑΕ υποβάλλονται στην εφαρμογή https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetdikpraxisafmhdSearch.

Μεταβολές που δεν εμπίπτουν σε κανένα κανόνα ελέγχου για αυτές δεν υποβάλλεται αίτημα διοικητικής πράξης, η μεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ στην εφαρμογή:

https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetedeaeehdSearch

Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη» καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και οριστικοποιεί χωρίς κανένα άλλο έλεγχο από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να καταχωρήσει όσες μεταβολές κατηγορίας IΙ επιθυμεί.

Μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου

Ο χρήστης μεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτημα διοικητικής πράξης προκειμένου να εγκριθούν οι αιτούμενες μεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ. Τα αιτήματα διοικητικής πράξης υποβάλλονται στην εφαρμογή:
https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/EdetedeaeehdSearch

Μη επιτρεπόμενες μεταβολές που εμπίπτουν στους κανόνες ελέγχου

Για αυτές δεν γίνεται δεκτή η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης.

Συγκατάθεση GDPR. Οι μεταβολές στις σχετικές επιλογές εξαιρούνται από την διαδικασία τροποποίησης της ΕΑΕ και καταχωρίζονται στην καρτέλα του αγρότη.
https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/Gdprthd

Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών σφαλμάτων κατηγορίας ΙΙ και η υποβολή αιτημάτων διοικητικής πράξης κατηγορίας ΙΙΙ επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/1/2021

Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας Ι (ΑΦΜ, Διαγραφή ΕΑΕ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/05/2021. Οι μεταβολές των αιτήσεων ενίσχυσης κατηγορίας Ι (ΙΒΑΝ) επιτρέπονται το αργότερο έως την 31/07/2021.

Για τη μεταβολή των στοιχείων επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, επώνυμο β, Α.Δ.Τ., τύπος ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, τύπος προσώπου, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για μεταβολές στοιχείων Νομικού προσώπου/Ιεράς Μονής ή/και φυσικού προσώπου οικονομικού διαχειριστή, απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εν λόγω μεταβολές υποβάλλονται έως 5 Νοεμβρίου 2020

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας, της Α.Α.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης. Στις περιπτώσεις λανθασμένης καταχώρισης στα προσωπικά στοιχεία της ΕΑΕ δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία των προσωπικών στοιχείων του Α.Δ.Τ. με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ΟΠΣΚ, Τραπεζικών ιδρυμάτων άμεσα ο γεωργός πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

Πηγή: dete.gr