Πώς θα αποκτήσουν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 2.500 περιοχές σε όλη τη χώρα

0
317

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διαγωνισμός για το έργο WiFi4GR, που θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων σε 2.500 περιοχές ανά την Ελλάδα.

Από χθες «τρέχει» ήδη η δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο με προϋπολογισμό ύψους 14,74 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μέσω του οποίου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους. Συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης (25% του προϋπολογισμού)- δηλαδή οι ίδιοι ανάδοχοι να αναλάβουν με πρόσθετο τίμημα, την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών μέσω του δικτύου των σημείων ασύρματης πρόσβασης ή επιπλέον φυσικού αντικειμένου (με προσθήκη σημείων πρόσβασης)- η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να φτάσει στο ποσό των 18,425 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της διαβούλευσης, αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα, και η υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια. Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθεί η δυνατότητα δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή/και κλειστούς δημόσιους χώρους.

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια. Αναμένεται ότι στις περισσότερες περιοχές θα απαιτηθεί να εγκατασταθούν δύο access points, ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θα είναι τρία ανά περιοχή.

Οι χώροι που θα αποτελέσουν σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα συγκεντρώνουν ένα σύνολο από χαρακτηριστικά όπως, ιδιαίτερα υψηλή πληθυσμιακή συγκέντρωση- όπως ενδεικτικά χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής και μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος – κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση κ.α..

Τα σημεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής, ενώ η διαχείριση, παρακολούθηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παρακολούθηση και διαχείριση όλου του δικτύου για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με τρεις οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις.

Πέραν της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) μεγαλύτερο από το 100 % του προϋπολογισμού της συμφωνίας – πλαίσιο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σημειωτέον ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες

newmoney.gr

Πηγή: dete.gr